Økonomi og utbytte

Visste du at?

Plikter for private barnehager

I en egen særregulering av økonomien i private barnehager – en egen økonomiforskrift – stiller myndighetene strenge krav til den halvparten av landets barnehager som er privat eid:

  • Alle private barnehager har regnskapsplikt (§ 2)
  • Revisor skal bekrefte at regnskap i private barnehager er avgitt i samsvar med krav i barnehageloven og forskrift om regnskapsplikt for private barnehager (§ 3)
  • Private barnehager har en særegen rapporterings- og opplysningsplikt til kommunen og til Kunnskapsdepartementet (§ 4)
  • Det er en særpresisering i økonomiforskriften for private barnehager om dokumentasjon med tanke på bokføring, internprising, periodisering, fordelingsnøkler m.v. (§ 2)

Pengene kommer barna til gode

Hensikten med kravene i lov og forskrift er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode. 

All tilgjengelig statistikk fra Utdanningsdirektoratet, Telemarksforskning med flere, tyder på at midlene som bevilges til de private barnehagene, i svært stor grad kommer nettopp barna i barnehagen til gode:

  • I en rapport fra Telemarksforskning fra 2017 kommer det fram at kommuner som øker ressursene i barnehagesektoren kan regne med at midlene brukes til å styrke driften i de private barnehagene. Det gjelder uavhengig av barnehagens selskapsform.
  • Tall fra BASIL fra siste tilgjengelige regnskapsår (2015) støtter opp om dette funnet. Der kommer det frem at totalt 0,4 prosent av driftsinntektene gikk til utbytte eller konsernbidrag i ordinære private barnehager. Alene gir ikke det svar på omfanget av utbytte siden barnehagene  både kan ha fått bidrag fra konsernet, og gitt bidrag til konsernet. Men tallene fra BASIL viser at utbyttet maksimalt utgjorde 0,4 prosent av driftsinntektene som er tilskudd og foreldrebetaling.

Hver tredje private barnehage i underskudd

Private barnehager hadde i 2015 322 millioner kroner i ekstraordinære inntekter. Dette er inntekter i form av driftstilskudd som barnehagene skulle hatt fra kommunene ett og to år i forveien.

Les mer om finansiering av private barnehager.

Offentlige tilskudd som ikke kommer når de skal er også med på å forklare forholdsvis store sprik i resultatene til de private barnehagene.

Tall fra BASIL viser at 31 prosent, nesten hver tredje ordinære private barnehage, gikk med underskudd i 2015 (siste offentlig tilgjengelige regnskapsår). Tilsvarende gikk 31 prosent av barnehagene med et overskudd som er større enn 400.000 kroner.

Den siste tredelen av de private barnehagene hadde altså et overskudd på mellom 0 og 400.000 kroner.

Et gjennomsnittsresultat på 294.854 kroner i private barnehager og et utbytte på under 1 prosent er således ikke et tegn på at det er privat barnehage en bør starte dersom en drives av muligheten for å tjene store penger raskt.

Mer lønnsomt for samfunnet enn for eierne

Om de private barnehageeierne er fornøyde med det de sitter igjen med etter å ha bidratt til full barnehagedekning, så kan også samfunnet som helhet i aller høyeste grad gleder seg over privat barnehagedrift. Det viser blant annet to ferske rapporter fra Agenda Kaupang og Rambøll.

Agenda Kaupang har funnet ut at det offentlige har spart 19,35 milliarder kroner i perioden 2008 til 2016 på å tilby private barnehageplasser i stedet for kommunale barnehageplasser. Det betyr at det offentlige har spart 2,15 milliarder kroner årlig. For et slikt beløp har private barnehager hjulpet det offentlige med å betale lønn og sosiale kostnader til 3.000 sykepleiere i året de siste åtte årene. 

Les hele rapporten fra Agenda Kaupang.

Rambøll på sin side har sammenlignet byggekostnader per heltids barnehageplass i henholdsvis private og kommunale barnehager. Også den rapporten viser en gevinst for det offentlige ved å la private bygge barnehagene. Beregningene til Rambøll viser nemlig at det er 28 prosent dyrere å bygge en kommunal barnehageplass enn en privat barnehageplass. Det betyr at for å bygge en gjennomsnittlig barnehage med 77 plasser, så vil det blir 5,7 millioner kroner dyrere å bygge dersom det er kommunen selv som står for utbyggingen enn hvis private gjør det.  

Les hele rapporten fra Rambøll

Del siden på:

Siste nytt