Fakta om private barnehager

  • I 2016 var det totalt 5980 barnehager, hvorav 3.191 private barnehager, 2.774 kommunale og 15 fylkeskommunale eller statlige.
  • I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehagen.
  • Ved utgangen av 2016 hadde til sammen 282.649 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si drøyt 969 færre enn i 2015. 
  • I 2016 var det 3.543 flere barn i offentlig eide barnehager enn i private barnehager.
  • I 2000 var det om lag 190.000 barn i norske barnehager. Da gikk det 36.000 flere i kommunale barnehager enn i private.
  • Foreldre er gjennomgående veldig fornøyde med barnehagetilbudet, blant annet ifølge den store foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet gjennomført i 2016. Foreldre med barn i private barnehager er jevnt over litt mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
  • En barnehageplass er et spleiselag mellom foreldrene og kommunen. Om lag 20 prosent av kostnadene dekkes av foreldrebetalingen - de resterende 80 av tilskudd fra kommunen. 
  • Tilskuddet til private barnehager beregnes i dag på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune.  Foreldrene betaler det samme for en barnehageplass over hele landet, men de kommunale tilskuddene varierer mye fra kommune til kommune - og fra år til år. 
  • 95 prosent av de private barnehagene er regulert med tariffavtaler mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene.

Kilder:

Del siden på:

Siste nytt