Bemanning i barnehagene

Visste du at?

  • Private barnehager har i gjennomsnitt litt høyere andel pedagoger enn kommunale barnehager, mens pedagogtettheten er om lag den samme.
  • Kommunale barnehager har i gjennomsnitt litt bedre bemanning enn private barnehager.
  • Private og kommunale barnehager følger de samme kravene til personalet i barnehagen.  

Private barnehager beskyldes av enkelte for å være dårligere bemannet enn kommunale barnehager – og for å ha lavere andel pedagoger blant sine ansatte. Dette stemmer ikke.

Offentlig statistikk om andelen pedagoger og antall barn per voksen i kommunale og private barnehager viser at private barnehager i gjennomsnitt har litt høyere andel pedagoger enn kommunale barnehager, mens pedagogtettheten er om lag den samme.

 

Grafen over angir pedagogtetthet. Antall barn pr. pedagog i barnehagen. 

Grafen over angir andel pedagogiske ledere og barnehagelærere eller tilsvarende av total grunnbemanning i prosent. Styrer/daglig leder er ikke inkludert.

Grafen over viser antall barn per voksen.

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet

Tallene er hentet fra barnehagenes rapportportal hos Utdanningsdirektoratet – BASIL.

Dette er et system som alle barnehager er forpliktet til å bruke i sin rapportering av nøkkeltall om blant annet antall barn, antall ansatte, antall pedagoger og en del økonomiske data. Slik kan myndighetene ha oversikt over hvordan barnehagene forvalter de omkring 40 milliarder kronene som årlig bevilges til barnehagesektoren.

Bemanningstetthet og pedagogandel nasjonalt

Det store bildet er at pedagogandelen og bemanningen er på omtrent samme nivå i private og kommunale barnehager – og at forholdene i barnehagene har blitt mer og mer like når det gjelder bemanningssituasjonen.

Dette har skjedd i takt med at private og kommunale barnehager har blitt mer økonomisk likebehandlet innad i den enkelte kommune.

Men fortsatt kan det skille 100.000 kroner i tilskudd per barn i en privat barnehage i én kommune sammenlignet med en annen kommune. Og fortsatt er det slik at kapitalkostnader og pensjonskostnader i kommunale barnehager holdes utenfor i beregningen av tilskudd til de private barnehagene.

Dette gir svært ulike forutsetninger for de private barnehagene til å levere like god kvalitet til alle barn.

Sjekk bemanningstettheten, pedagogandelen og størrelsen på tilskuddet i din kommune.

Del siden på:

Siste nytt