Slik er bemanningen i barnehagene

Visste du at:

Private barnehager beskyldes ofte for å være dårligere bemannet enn kommunale barnehager – og for å ha lavere andel pedagoger blant sine ansatte. Dette stemmer ikke.

En gjennomgang av antall barn per voksen og andelen pedagoger i kommunale og private barnehager viser at bemanningen er tilnærmet lik og pedagogandelen noe bedre i private barnehager. 

Grafen over angir andel pedagogiske ledere og barnehagelærere eller tilsvarende av total grunnbemanning i prosent. Styrer/daglig leder er inkludert.

Grafen over viser antall barn per voksen.

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet

Tallene er hentet ut fra barnehagenes rapportportal hos Utdanningsdirektoratet – BASIL. Dette er et system som alle barnehager er forpliktet til å bruke i sin innrapportering av nøkkeltall om blant annet antall barn, antall voksne, antall pedagoger – og en del økonomiske data, slik at myndighetene kan ha oversikt over hvordan barnehagene forvalter de omkring 40 milliarder kronene som bevilges til barnehagesektoren årlig.

Bemanningstetthet og pedagogandel nasjonalt

Det store bildet er at bemanningstettheten og pedagogandelen er på omtrent samme nivå i private og kommunale barnehager i Norge – og at forholdene i barnehagene har blitt mer og mer like når det gjelder bemanningssituasjonen. Dette har skjedd i takt med at private og kommunale barnehager har blitt stadig mer økonomisk likebehandlet innad i den enkelte kommune. Men fortsatt kan det skille opp mot 100.000 kroner i tilskudd per barn til en privat barnehage i en kommune til en privat barnehage på andre siden av kommunegrensa, og fortsatt er det slik at kapitalkostnader og pensjonskostnader i kommunale barnehager holdes utenfor i beregningen av tilskudd til de private barnehagene. Dette gir svært ulike forutsetninger for de private barnehagene til å levere like god kvalitet til alle barn. (+lenke til hovedsaken om ny finansiering)

Sjekk bemanningstettheten, pedagogandelen og størrelsen på tilskuddet i din kommune.

Hvilke krav stilles til bemanningen i barnehagene? 

De ansatte er barnehagens viktigste ressurs og avgjørende for kvaliteten på tilbudet i barnehagen. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet sendte ut forslag på høring våren 2017 med frist 13. oktober 2017. Forslaget vil skjerpe kravene til bemanningen i barnehagen ytterligere.

Gjeldende barnehagelov inneholder bestemmelser om kravet til personalet i barnehagen:

Bemanning

  • Barnehageloven gir ingen klar definisjon av hva bemanningen i barnehagen skal være.
  • Ifølge loven skal «bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
  • Vurderingen av hva som er tilstrekkelig bemanning må gjøres av daglig leder og eier av barnehagen. Det er eier av barnehagen som har ansvar for at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at lovens og rammeplanens krav til oppfylt.

Pedagogandel

  • Pedagogiske ledere skal ha utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet.
  • Forskrift om pedagogisk bemanning regulerer norm for pedagogisk bemanning.
  • I forskriften heter det at: «Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas oppholdstid er over seks timer.»
  • Det er stor mangel på kvalifisert pedagogisk personale i flere deler av landet. Derfor er det mange barnehager som i dag har dispensasjon og ikke oppfyller forskriftens krav til pedagogisk bemanning.

Daglig leder / styrer

  • Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Daglig leder / styrer i barnehagen skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 
  • Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet.

Barnehagen må også sørge for å oppfylle krav gitt gjennom rammeplanen. Fra barnehageåret 2017-2018 gjelder ny rammeplan vedtatt våren 2017.

Del siden på:

Siste nytt