Bemanning i barnehagene

Visste du at?

 • Private barnehager har i gjennomsnitt litt høyere andel pedagoger, og en høyere pedagogtetthet enn kommunale barnehager.
 • Kommunale barnehager har i gjennomsnitt litt bedre bemanning enn private barnehager.
 • Private og kommunale barnehager følger de samme kravene til personalet i barnehagen.  

Private barnehager beskyldes av enkelte for å være dårligere bemannet enn kommunale barnehager – og for å ha lavere andel pedagoger blant sine ansatte. Dette stemmer ikke.

Offentlig statistikk om andelen pedagoger og antall barn per voksen i kommunale og private barnehager viser at pedagogandelen i gjennomsnitt og pedagogtettheten er litt bedre i private barnehager og at bemanningen i gjennomsnitt er litt bedre i kommunale

barnehager. 

Grafen over angir pedagogtetthet. Antall barn pr. pedagog i barnehagen. 

Grafen over angir andel pedagogiske ledere og barnehagelærere eller tilsvarende av total grunnbemanning i prosent. Styrer/daglig leder er ikke inkludert.

Grafen over viser antall barn per voksen.

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet

Tallene er hentet fra barnehagenes rapportportal hos Utdanningsdirektoratet – BASIL.

Dette er et system som alle barnehager er forpliktet til å bruke i sin rapportering av nøkkeltall om blant annet antall barn, antall ansatte, antall pedagoger og en del økonomiske data. Slik kan myndighetene ha oversikt over hvordan barnehagene forvalter de omkring 40 milliarder kronene som årlig bevilges til barnehagesektoren.

Bemanningstetthet og pedagogandel nasjonalt

Det store bildet er at pedagogandelen og bemanningen er på omtrent samme nivå i private og kommunale barnehager – og at forholdene i barnehagene har blitt mer og mer like når det gjelder bemanningssituasjonen.

Dette har skjedd i takt med at private og kommunale barnehager har blitt mer økonomisk likebehandlet innad i den enkelte kommune.

Men fortsatt kan det skille 100.000 kroner i tilskudd per barn i en privat barnehage i én kommune sammenlignet med en annen kommune. Og fortsatt er det slik at kapitalkostnader og pensjonskostnader i kommunale barnehager holdes utenfor i beregningen av tilskudd til de private barnehagene.

Dette gir svært ulike forutsetninger for de private barnehagene til å levere like god kvalitet til alle barn.

Sjekk bemanningstettheten, pedagogandelen og størrelsen på tilskuddet i din kommune.

Hvilke krav stilles til bemanningen i barnehagene? 

De ansatte er barnehagens viktigste ressurs og avgjørende for kvaliteten på tilbudet i barnehagen.

Nye krav til bemanningsnorm er foreslått med virkning fra 1. august 2018. Pedagognorm er vedtatt med virkning fra 1. august 2018. 

Departementet foreslår:

En bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Barna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år.

Les hele forslaget 

Departementet har vedtatt:

En bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Les pressemeldingen her

Gjeldende barnehagelov inneholder bestemmelser om kravet til personalet i barnehagen:

Bemanning

 • Barnehageloven gir ingen klar definisjon av hva bemanningen i barnehagen skal være.
 • Ifølge loven skal «bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
 • Vurderingen av hva som er tilstrekkelig bemanning må gjøres av daglig leder og eier av barnehagen. Det er eier av barnehagen som har ansvar for at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at lovens og rammeplanens krav blir oppfylt.

Pedagogtetthet

 • Pedagogiske ledere skal ha utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet.
 • Forskrift om pedagogisk bemanning regulerer norm for pedagogisk bemanning.
 • I forskriften heter det at: «Det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.»
 • Det er stor mangel på kvalifisert pedagogisk personale i flere deler av landet. Derfor er det mange barnehager som i dag har dispensasjon og ikke oppfyller forskriftens krav til pedagogisk bemanning.

Daglig leder / styrer

 • Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Daglig leder / styrer i barnehagen skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 
 • Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet.

Barnehagen må også sørge for å oppfylle krav gitt gjennom rammeplanen.

Fra barnehageåret 2017-2018 gjelder ny rammeplan vedtatt våren 2017.

Del siden på:

Siste nytt