Lønn

Er det forskjeller på lønnsnivået i private og kommunale barnehager?

En sammenstilling av minstelønnssatsene på de største avtaleområdene innen private og kommunal barnehager, viser at ansatte i private barnehager i mange tilfeller er sikret høyere lønn enn om de jobbet i kommunal barnehage.

En gjennomgang av minstelønnssatsene i de største arbeidsgiverorganisasjonene på henholdsvis privat (PBL) og kommunal (KS) side i barnehagesektoren tilsier at ansatte i private barnehager ikke har dårligere lønnsvilkår enn sine ansatte i kommunale barnehager. Minstelønnstabellene, med de stillingskategoriene som er mulig å sammenligne direkte, viser tvert imot at ansatte i private barnehager i mange tilfeller er sikret høyere lønn enn ansatte i kommunale barnehager.

Både de private og kommunale barnehagene kan ha lokale tillegg, men minstelønnen gir en pekepinn på lønnsnivået i begge tariffområdene.   
Kommunenes organisasjon KS har tariffavtaler med de kommunale barnehagene, foruten i Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

*KS: stillinger uten krav til særskilt utdanning

*KS: fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

*KS: stillinger med krav om høgskoleutdanning

95 prosent har tariffavtale

PBL er det største tariffområdet blant private barnehager med tariffavtaler i til sammen 55 prosent (1.754 av 3.191) av de private barnehagene. Til sammen 57 prosent av de ansatte i private barnehager (26.237 ansatte i PBL-barnehagene av 45.784 ansatte i private barnehager) er tariffbundne direkte via PBL.

Foruten PBL er andre private barnehager tariffbundet gjennom blant andre Spekter, Virke, FUS og KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter).

Til sammen 95 prosent av de private barnehagene er regulert med tariffavtaler mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene.

På PBL-området er nivåene på ytelsene og utviklingen over år på linje med de offentlige ordningene for ansatte i kommunale barnehager.  

Det er naturlig i en sektor der private og kommunale arbeidsgivere konkurrerer med hverandre om den beste arbeidskraften for å kunne gi barn og foreldre et best mulig tilbud. 

Del siden på:

Siste nytt