Lønn i private barnehager

Visste du at?

  • Sammenlikningen av lønn i kommunale og private barnehager viser at ansatte i kommunale barnehager i gjennomsnitt har noe høyere lønn. Det gjelder ikke alle stillinger eller alle ansienniteter. 
  • Ansatte i private barnehager er igjennom tariffavtalene i mange tilfeller sikret høyere lønn enn om de jobbet i kommunal barnehage.
  • 95 prosent av de private barnehagene er regulert med tariffavtaler mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene.

Sammenlikning av lønnsdata fra private barnehager og kommunale barnehager

Agenda Kaupang har på oppdrag for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) gjort en sammenlikning av lønnsdata fra private barnehager og kommunale barnehager. 

Sammenlikningen viser at ansatte i kommunale barnehager har generelt sett noe høyere lønn, men dette gjelder ikke alle stillinger og alle ansienniteter. Gjennomsnittlig årslønn ligger på 2.200 – 16.300 kroner høyere i kommunale enn private barnehager for de ulike stillingskategoriene. Førskolelærere med lav ansiennitet får for eksempel gjennomsnittlig høyere betalt i private barnehager.

Les hele rapporten.

Les også: Inntil 34.000 kroner mer i året i pensjon i privat barnehage

Sammenstilling av minstelønnssatsene

Ansatte i private barnehager er i mange tilfeller sikret høyere lønn enn om de jobbet i kommunal barnehage. Det viser en sammenstilling av minstelønnssatsene på de største tariffområdene for private og kommunale barnehager.

Det er med andre ord ikke noe i minstelønnssatsene i tariffavtalene på henholdsvis privat (PBL) og kommunal (KS) side som tilsier at ansatte i private barnehager har dårligere lønnsvilkår enn ansatte i kommunale barnehager.

Minstelønnstabellene, med de stillingskategoriene som er mulig å sammenligne direkte, viser tvert imot at ansatte i private barnehager i mange tilfeller er sikret høyere lønn enn ansatte i kommunale barnehager.

Både de private og kommunale barnehagene kan ha lokale tillegg, men minstelønnen gir en pekepinn på lønnsnivået i begge tariffområdene.   

Kommunenes organisasjon KS har tariffavtaler for de kommunale barnehagene, i tillegg er Oslo kommune et eget tariffområde.

*KS: stillinger uten krav til særskilt utdanning

*KS: fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

*KS: stillinger med krav om høgskoleutdanning

95 prosent har tariffavtale

PBL er det største tariffområdet blant private barnehager med tariffavtaler i til sammen 55 prosent (1.754 av 3.191) av de private barnehagene. Til sammen 57 prosent av de ansatte i private barnehager (26.237 ansatte i PBL-barnehagene av 45.784 ansatte i private barnehager) er tariffbundne direkte via PBL.

Foruten PBL er andre private barnehager tariffbundet gjennom blant andre Spekter, Virke, FUS og KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter).

Samlet er lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte i 95 prosent av de private barnehagene regulert gjennom tariffavtaler mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene.

På PBL-området er nivåene på ytelsene, og utviklingen over år, på linje med de offentlige ordningene for ansatte i kommunale barnehager.  

Det er naturlig og slik det bør være i en sektor der private og kommunale arbeidsgivere konkurrerer med hverandre om den beste arbeidskraften for å kunne gi barn og foreldre et best mulig tilbud. 

Del siden på:

Siste nytt