Derfor trenger sektoren et nytt system for finansiering

Dagens kompliserte og urettferdige system for finansiering av private barnehager må erstattes.

Et nytt system må legge til rette for kvalitet og kvalitetsutvikling i alle barnehager. Det mener PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Reglene for finansiering er kompliserte og svært ressurskrevende for kommunene, barnehagene og barnehagesektoren for øvrig. Det viser erfaringene fra 2011, da dagens system ble innført.

Trussel mot kvalitet og mangfold

Med dagens system har forskjellene i Barnehage-Norge økt. 

Tilskuddene varierer svært mye fra kommune til kommune. Og mange barnehager opplever store og uforklarlige svingninger i rammebetingelsene fra år til år.

Dette er en trussel mot den høye kvaliteten og det unike mangfoldet i den norske barnehagesektoren.

Nytt system må premiere kvalitet

PBL ønsker at et nytt finansieringssystem skal premiere kvalitet og legge til rette for fremtidens satsing på kvalitet i alle barnehager. 

Et stort flertall på Stortinget har lovet en nasjonal bemanningsnorm. Sommeren 2017 er skjerpet norm for pedagogisk bemanning og forslag om minimumsnorm for grunnbemanning ute på høring. 

Dessverre er det ikke mulig å innføre nasjonale krav til bemanning med dagens finansieringssystem med store forskjeller i tilskudd fra kommune til kommune. 

Må dokumentere kvalitet

Med en ny kvalitetsmodell for beregning av tilskudd, vil det være mulig å innføre slik nasjonal norm - og eventuelt andre nasjonale krav til kvalitet i landets barnehager.

PBL ønsker at alle barnehager skal dokumentere at de leverer et tilbud i henhold til den kvaliteten som de har mottatt fått tilskudd for. 

PBL mener det er rimelig at barnehager får avkortning i tilskuddet hvis barnehagen ikke kan dokumentere ordnede lønns- og arbeidsvilkår (inkludert pensjon), samt pedagogtetthet og bemanning i tråd med det nivået tilskuddet er beregnet på bakgrunn av. 

PBL ønsker en ny og rettferdig kvalitetsmodell for finansiering av barnehager. En modell som:

  • Gir alle barnehager noenlunde like muligheter til å tilby et trygt tilbud med høy kvalitet
  • Forplikter barnehagen til å levere en forventet kvalitet, kjent for foreldre og andre
  • Forenkler dagens kompliserte system og gjør finansieringen mer forutsigbar

Del siden på:

Siste nytt