Pensjon i private barnehager

Visste du at? 

  • Ansatte i private barnehager er for tiden sikret høyere pensjonsutbetalinger enn ansatte i kommunale barnehager. 
  • Av 40 undersøkte eksempelpersoner får 36 bedre pensjon ved å være ansatt i en privat barnehage.

En myte om private barnehager er at de ansatte har dårligere pensjonsordninger enn ansatte i kommunale barnehager.

Etter at den offentlige pensjonsordningen for ansatte i kommunale barnehager er vesentlig svekket, er det for tiden ansatte i private barnehager med PBL-tariff som er de store pensjonsvinnerne i barnehagesektoren. 

Det viser en undersøkelse som Lillevold & Partners har gjort på oppdrag fra PBL i juni 2017. Lillevold & Partners har undersøkt pensjonsutbetalingene til ansatte i henholdsvis: 

  • Private barnehager med PBL-tariff
  • Kommunale barnehager med KS-tariff 

Dette er de to største tariffområdene på privat og kommunal side i barnehagesektoren.

Undersøkelse av faktiske utbetalinger

Selskapet har beregnet pensjonsutbetalingene for assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere og styrere i 50 og 100 prosent stilling i kommunale og private barnehager. 

De har også sett på ansatte med ulik alder, det vil si ansatte født i 1950, 1960, 1970, 1980 og 1990. 

Pensjonsutbetalingene for til sammen 40 ansatte er undersøkt.

Som tabellen under viser, har ansatte i private barnehager med PBL-tariff høyere pensjonsutbetalinger enn ansatte i kommunale barnehager med KS-tariff i 36 av 40 tilfeller. 

Pensjonsutbetalingene er altså høyere med KS-tariff i kun fire av 40 tilfeller: 50-prosentstillinger for styrere født i 1950, 1960 og 1970, samt for pedagogisk leder i 50-prosentstilling født i 1950.

Enkelte har kritisert private barnehager for å ha lavere kostnader til pensjon enn det offentlige barnehager har. Men for de ansatte må det være pensjonsutbetalingene, ikke barnehagens kostnader, som er det avgjørende. 

Les hele undersøkelsen.

Den offentlige tjenestepensjonen er levealdersjustert, hvilket innebærer at den ansattes pensjon blir justert etter forventet levealder for det aktuelle årskullet. 

Levealdersjusteringen svekker offentlig pensjon

Levealdersjusteringen skal sikre at hele det norske pensjonssystemet er bærekraftig nå som vi lever stadig lenger. Når forventet levealder øker, fører levealdersjusteringen til at yngre årskull får noe lavere pensjon ved tidspunktet for uttak av pensjon.

Det betyr at vi må jobbe lenger, noen betydelig lenger, for å få tilsvarende pensjon som tidligere.

Denne levealdersjusteringen er så langt ikke gjennomført i private ytelsesordninger som den PBL har for medlemmene sine. Dermed vil ansatte i PBL-barnehagene, per i dag, få bedre pensjon enn deres kolleger i kommunale barnehager.

Private barnehager er offentlig finansiert og over tid vil det offentlige neppe finansiere bedre pensjoner for ansatte i private barnehager.

Relevante linker:

Slik er det norske pensjonssystemet

Del siden på:

Siste nytt